ದಂತಗೋಪುರದ ದಂಡನಾಯಕರು

 ಡಾ.ಎನ್. ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ                    ಅವರು ಈ ಕಗ್ಗತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಬಲ್ಲರೆ? ಹೌದು ಹಾಡಬಲ್ಲರು ಕಗ್ಗತ್ತಲನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಹಾಡಬಲ್ಲರು ಬರ್ಟೋಲ್ ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು

Continue reading »