ಜೀವನದಿಗಳ ಸಾವಿನ ಕಥನ – 14

-ಡಾ. ಎನ್ ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಣುಬಾಂಬ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಮನುಕುಲವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇಂತಹ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದವರು

Continue reading »