KGF ನ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೂ.31,500 ಸಂಗ್ರಹ

ಗೆಳೆಯರೆ, ಈ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ, ಅಲ್ಲಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಟ್ಟ, ಹಣಸಹಾಯ ಕಳುಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯತಾಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.31500 ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇಂದೂ

Continue reading »