ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆಯ್ಕೆಗಳು…

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಬಿ. ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ಊರ ಮಧ್ಯದ ಕಣ್ಣ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ ಐದು ಹೆಣನು ಬಂದು ಬಂದು ಅಳುವರು-ಬಳಗ ಘನವಾದ ಕಾರಣ ಹೆಣನೂ ಬೇಯದು, ಕಾಡೂ

Continue reading »