ಬಿಳಿ ಸಾಹೇಬನ ಭಾರತ : ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಕಥನ – 1

ಗೆಳೆಯರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ 2012 – ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಿಂದೆ ಡಾ. ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪರವರು ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಬಗೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಂತೆ, ಇಂದಿನಿಂದ “ಬಿಳಿ ಸಾಹೇಬನ

Continue reading »