ಸಿಂಧಗಿ ಪ್ರಕರಣ: ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲೇಬೇಕು

 -ಭೂಮಿ ಬಾನು ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಕಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳ ನಿಜ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕಕ್ಕೆಸೇರಿದ ಆರು

Continue reading »