ಭ್ರಷ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರು : ಬಿಲ್‌ಕುಲ್ ಪಸಂದ್ ಲಗ್‌ತಾ ಹೈ

-ದಿನೇಶ್ ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕ

Leave a Reply

Your email address will not be published.