ವರ್ಷವಿಡೀ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ತೆರೆದಿರುವ ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರ

-ಆನಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಮೋಘ ಜ್ಞಾನಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತ ಪವಾಡ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ

Continue reading »