ತಾರ್ಕಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಸವಾರಿ

-ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ.ಜೋಗುರ ಮನುಷ್ಯನ ನಾಗರೀಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಐಹಿಕ ಅಭ್ಯುದಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ತರಗಳು ಊರ್ದ್ವಮುಖವಾಗಿ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಹಂತ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮಾನಗಳು

Continue reading »