ಪಿತೃ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ!

-ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ   ಪಿತೃಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಎನ್ನುವದು ಸರ್ವತ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ

Continue reading »