ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ವ್ಯಂಗ್ಯ!

-ಬಿ. ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್   ಈ ನರಕಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲವೆನಿಸುತ್ತದೆ. 1949ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗಚಿತ್ರಕಾರ ಶಂಕರ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಸವನ ಹುಳುವಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಹಾಗು

Continue reading »