ಗಂಡ-ಹೆಂಡಿರ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗಿದ ಮೇಲೂ

-ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ   ಸದ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಯೋಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕುಟುಂಬದ ಮನ:ಸ್ಥಿತಿಯೇ ರೋಗಗ್ರಸ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಪೋಷಣಾ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು

Continue reading »