ಕಂಚ ಐಲಯ್ಯ, ಚಂದ್ರಬಾನು ಪ್ರಸಾದ್, ಡಿಆರ್‌ಎನ್: ವಿಧ್ವಂಸಕಾರಿ ಮತ್ತು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ

-ಬಿ. ಶ್ರೀಪಾದ್ ಭಟ್   1995 ರ ವರ್ಷವಿರಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯವನಿಕಾದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಮಂಗ್ಳೂರು ವಿಜಯ ಅವರು ಅನುವಾದಿಸಿದ “ನಾನೇಕೆ ಹಿಂದು ಅಲ್ಲ” ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ

Continue reading »