‘ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್’ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವ “ಪತ್ರಕರ್ತ” ಮೀನುಗಳು!

– ಶಿವರಾಮ್ ಕೆಳಗೋಟೆ ಹಲವರಿಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು, ಈಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜರ್ಮನ್ ನಾಜಿ ಯುದ್ಧ ಆರೋಪಿ ಜೊಹಾನ್ ಬಾಷ್ (88) ಎಂಬಾತ ಗೋವಾ – ಕರ್ನಾಟಕ

Continue reading »