ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರೆ, ಕೇಸರೀಕರಣವೇನೂ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲ…

– ಮಹಾದೇವ ಹಡಪದ ಕೇಸರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾತ್ತ ಧ್ಯೇಯ, ಉದ್ಧೇಶ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಿದೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವ ಸಂಕುಚಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರಾಧಕರು. ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯೆಂದು ತಾವೇ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ, ತಮ್ಮ

Continue reading »