ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ….

ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ವರ್ತಮಾನ.ಕಾಮ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನ.ಕಾಮ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಆ

Continue reading »