ವರ್ತಮಾನ.ಕಾಮ್‌ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ…

ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ವರ್ತಮಾನದ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಬರುವ ಲೇಖನಗಳು, ಇಮೇಲ್‌ಗಳು, ಮತ್ತಿತರ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ತಮಾನ.ಕಾಮ್

Continue reading »