ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ : ಹೊಳೆ ಬದಿಯ ಬೆಳಗು

-ಬಿ. ಶ್ರೀಪಾದ್ ಭಟ್ ‘ನೋಡು ಜೇನುಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡದ ತುದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಕೆಸರೂರಿನ ಜನ ಈಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿದರೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೋಬಹುದು’ ಎಂದಳು ಜಯಂತಿ. ‘ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ!

Continue reading »