ಡೀಸೆಲ್ ಮರ : ಇಲ್ಲೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದೇಕೆ?

-ಆನಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಮರದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಧನ ಸಿಗುವಂತಿದ್ದರೆ ರೈತರು ಇಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಮರ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ

Continue reading »