ಖಡ್ಗವಾಗದ ಕಥೆಗಳು, ಜನರ ನೋವಿಗೆ ಮಿಡಿಯುವ ಪ್ರಾಣಮಿತ್ರರು

-ಬಿ. ಶ್ರೀಪಾದ್ ಭಟ್ 2005 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖಕಿ ಸುಮಂಗಲಾರವರ ‘ಜುಮುರು ಮಳೆ’, 2008 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಡಾ.ವಿನಯಾರವರ ‘ಊರ ಒಳಗಣ ಬಯಲು’ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಸಿ. ಸುಮಿತ್ರಾರವರ ‘ಗುಬ್ಬಿ

Continue reading »