ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವೂ.. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಕಳವಳವೂ..

-ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ತೊಡಕುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ಸಂಗತಿ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಕಲಿಯುವ ಮತ್ತು ಕಲಿಸುವವರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು

Continue reading »