ಸ್ವಘೋಷಿತ ಬುರುಡೇ ದಾಸರೂ ಮತ್ತವರ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಗುಂಪುಗಳೂ

– ಬಿ.ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ “ಏನೋ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೀನು” ಎನ್ನುವ ಹಾಡಿನ ಸಾಲಿನಂತೆ ಆಯಿತೇ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಮತ್ತು ಚಿಂತಕ ಆಶೀಶ್ ನಂದಿಯವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಬಹುಶಃ

Continue reading »

ಮಸಾಲಾ ಸುದ್ದಿಯ ಸರಕಾಗುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರು

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ.ಜೋಗುರ ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಯ ಯುವಕರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವದಾದರೆ, ಭಾರತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ

Continue reading »