ಬಿಜಾಪುರದ ಭವ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ..!

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ.ಜೋಗುರ ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು ಬರೆಯುವ, ಯೋಚಿಸುವದನ್ನು ದಮನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಗಸ್ತು ಹೊಡೆದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಪ್ರಭುತ್ವದ ಬುಡಕ್ಕೆ ತಿವಿಯುವ ಚೂಪುತನದ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದರಂತೂ ಸಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

Continue reading »