ಟಿ.ಆರ್.ಪಿ. ಎಂಬ ಭೂತ ರಾಷ್ಟ್ರಹಿತಕ್ಕೆ ಮಾರಕ

-ಆನಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಗಳ ವೀಕ್ಷಕರು ಯಾವ ವಾಹಿನಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ (ಟಿ.ಆರ್.ಪಿ.) ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಈಗಿನ

Continue reading »