ತನ್ನದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಯಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಜೀವ

– ರೂಪ ಹಾಸನ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕರುಳಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಅದು ಮಿದುಳಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕರುಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಬರಲು

Continue reading »