ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ   ಈಗೀಗ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಬರ್ಟಂಡ್

Continue reading »