ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರದ ಅಳಿವು-ಉಳಿವು

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ   ಎಲ್ಲ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಶ್ಚಿಮದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಬೆರಗುಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ಅದೇ ಸ್ಥಾಪಿತ ನಂಬುಗೆಯಿಂದ ನೋಡುವ, ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲ.

Continue reading »