ಎರಡು ಹೀಬ್ರೂ ಕತೆಗಳು

ಹೀಬ್ರೂ ಮೂಲ: ಎಟ್ಗರ್ ಕೆರೆಟ್ ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ : ಮಿರಿಯಮ್ ಶ್ಲೆಸಿಂಗರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್‍ಲೊ   ಹ್ಯಾಟ್ ಟ್ರಿಕ್ “ಅಲ್ಲಾ ಕಜೀಮ್.. ಅಲ್ಲಾ ಕಜಂ!” ಎಂದಾಗಲೇ

Continue reading »