ವರ್ತಮಾನದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಛಳ ಬಿಂಬ..

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ   “ವರ್ತಮಾನದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ” ಇದು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಚೂಪಾಗಿ ತಿವಿಯುತ್ತಲೇ, ನವಿರಾಗಿ ಕಚಿಗುಳಿ ಇಡುವಂತೆ ಬರೆಯುತ್ತ

Continue reading »