ಅಕ್ಷೀ – ಒಂದು ಸೀನಿನ ವೃತ್ತಾಂತ…

ಮೂಲ: ಆಂಟೊನ್ ಚೆಕೊವ್ ಅನುವಾದ: ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಅದೊಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜೆ. ಒಂದು ಸರಕಾರಿ ಧಫ್ತರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಕೂನನಾಗಿದ್ದ ದಿಮಿಟ್ರಿಚ್ ಚೆರ್ವಾಕ್ಯೊವ್ ರಂಗಮಂದಿರದ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಗೀತ

Continue reading »