“ಮುಗಿಲ ಮಾಯೆಯ ಕರುಣೆ” – ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2013 ರ ಬಹುಮಾನಿತ ಕತೆ

– ಪಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಅದು ಮುಂಗಾರಿನ ಹಗಲಾದರೂ ಸೈತ ಸೂರ್‍ಯ ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದಾಂವಾಗಿ ನೆತ್ತಿ ಮ್ಯಾಲ ಸುಡೊ ಕೆಂಡದ್ಹಂಗ ದುಮುಗುಡುತ್ತಿದ್ದ. ಜಿದ್ದಿಗಿ ಬಿದ್ದಂಗ ಗಾಳಿ ’ಭರ್ರೋ…’ ಅಂತ ಕತ್ತಿ ಬೀಸಿ,

Continue reading »