ಅಸಮಾನತೆಯ ಬಣ್ಣಗಳು : ‘ಮಗು ಮಾರಾಟ’ದ ಪ್ರಕರಣ

[ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ “ಅಹರ್ನಿಶಿ ಪ್ರಕಾಶನ”ದವರು “ನಾವು-ನಮ್ಮಲ್ಲಿ” ಬಳಗದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಹರ್ಷ ಮಂದರ್‌ರ “ಅಸಮಾನತೆಯ ಬಣ್ಣಗಳು” ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 16-17 ರಂದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ

Continue reading »