ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು.. ಅವರು..? ಅವರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ.. ಆದರೆ ಜಾತಿವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಲಿಪಶುಗಳು

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ   ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬಾತ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ನಾನು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಆತ ಸೈಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್

Continue reading »