ಅರವಟ್ಟಿಗೆಗಳು

– ಎನ್. ಗೋವಿಂದಪ್ಪ (“ನೆಲಕಣಜ” ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ದ ಲೇಖನ) ಆಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆಂದು ಬಸ್ಸುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಸ್ಸುಗಳು ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆಯೂ ಆಗೊಂದು ಈಗೊಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನ

Continue reading »