ಹೊಡಿ ಚಕ್ಕಡಿ : ಬೇವಿನಗಿಡದ ಅವರ ಜೀವಪರ ಕತೆಗಳು

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ   ಬಸು ಬೇವಿನಗಿಡದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿರುವರಾದರೂ ಕತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃದ್ಯವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ

Continue reading »