‘ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನೆಟ್ಟಗಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಸಿನಿಕತನ ಮತ್ತು ಮತದಾನ

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ   ‘ಈ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯದಲಿ ತರತರದ ಆಟ ನೂರು ಸಲ ಹೋದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಾ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ನೀಡಿದರು ಕಾಳು. ಮನೆಗೊಯ್ದು ನೋಡಿದರೆ

Continue reading »