ಹಳ್ಳಿಗಳ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆಯೇ ಬರವಣಿಗೆಯ ಜೀವದ್ರವ್ಯ

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ ಕೆ.ಎನ್.ಪಣಿಕ್ಕರ್ ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕರು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದಿರುವರು ಒಂದನೆಯದು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ, ಎರಡನೆಯದು ಗ್ರಾಮಗಳು,

Continue reading »