ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ವೈಭವದ ಮಿಥ್‌ಗಳು

– ಬಿ.ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ, ನಾವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು, ಆದರೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಒಂದು ಚಣ ಸಹ ಚಿಂತಿಸಲು ಸಹ

Continue reading »