ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹಮಾರಾಟವೆಂಬ ವೃತ್ತಿ

– ರೂಪ ಹಾಸನ ಹಳೆಯ ಮದ್ಯವನ್ನು ಹೊಸ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟು ಪಾಡುಗಳ ಸಂಕೋಲೆಯೊಳಗೆ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ದೇಹ, ಇಂದು ಶೋಷಣೆಯ ಅನೇಕ

Continue reading »

ಮೈತೆರದುಕೊಂಡೇ ಉಳಿದ ಬದಲಾಗದ ಭಾರತ        

ಡಾ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ . ಹೆಚ್ ಭಾರತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾದುಬಂದ ಮಹಾಚುನಾವಣೆಯ ಕಂಪನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅದರ ಪಲಿತಾಂಶವೂ ಬಂದಿದೆ. ಇಡಿಯ ದೇಶ ಬಯಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು

Continue reading »

ಇಂತಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು : ಎರಡು ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಸೃಜನಶೀಲ ನಿರೂಪಣೆ

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ   ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಖರ ಪಂಡಿತರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಸೆಳಕು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಕಥನ ಕಲೆಗೆ ನೆರವಾಗಬಲ್ಲದು ಎನ್ನಲಿಕ್ಕೆ “ಇಂತಿ

Continue reading »