ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್: ಒಂದು ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಥಿತಿ

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ     ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಗಳ ಪರ್ವಕಾಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಸರಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿವೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜರಗಿದ ನಿರ್ಭಯಾಳ

Continue reading »