‘ದೇವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದವನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದಿಸಿಕೊಂಡ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ದೇಶದ ಫ಼್ರೆಡರಿಕ್ ನೀಷೇಯೂ ಒಬ್ಬ [1844-1900]. ‘ದೇವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು

Continue reading »