ಕವಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇರಬೇಕು…

– ರವಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನನಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆ ಕವಿ-ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಅಹಂಕಾರ. ಸಾಹಿತಿಗೆ

Continue reading »