ಲಂಕೇಶ: ಅಳಿದ ಮೇಲೂ ಉಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆ

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ ಲಂಕೇಶ ಆ ಹೆಸರೇ ಹಾಗೆ.. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮನ:ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತವಾಗಿಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಅಂತರ್ಗತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಹೆಸರದು. ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ

Continue reading »