ಒತ್ತಡವೇ ಒಡನಾಟವಾದ ಬದುಕು

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ ಮನುಷ್ಯ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲೆಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಅದರ ರೂಪಧಾರಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ

Continue reading »