ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕರಣ: ರಂಗದಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೂರ

ಸದಾನಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಅಪಘಾತಗಳು ನಡೆದಾಗ, ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಜಾಗದ ಹತ್ತಿರವೇ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಮಾತು ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Continue reading »