ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿ ಪ್ರಕರಣ: ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರ ಮಾತು-ನಡತೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ…

– ಅನುಪಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯ-ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳ-ನಡತೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲೊ ಯಾರೋ ಇಡುವ ಸಣ್ಣ ನಡೆಯೊಂದು ಆಶಾವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿ/ಪ್ರೇಮಲತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

Continue reading »