ಭೋಪಾಲ್ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಏಳು ನಿರ್ಧಾರಗಳು

ಮೂಲ: ರವಿ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಸಮಂತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಇಂದಿಗೆ ಮುವ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೋಪಾಲಿನ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರ ಮಿಥಾಯಿಲ್ ಐಸೋಸಯನೈಟ್

Continue reading »