ಸುಳಿದು ಜಂಗಮವಾಗಲರಿಯದ, ನಿಂದು ಭಕ್ತನಾಗಲರಿಯದ ಭ್ರಷ್ಟರು

-ಟಿ ಬಿ.ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ಇಂದು ನವ ಉದಾರೀಕರಣ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಕೊಡಮಾಡುವ ಅಪಾರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ವಶೀಕರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ನಾವು ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ

Continue reading »