ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಹೇಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು vs. ಭವಿಷ್ಯ ಭಾರತದ ದಿಟ್ಟ ಸ್ಥಂಭಗಳು

– ಶ್ರೀಧರ್ ಪ್ರಭು “ಡಿಯರ್ ಮ್ಯಾಮ್” ಎಂದು ಶುರುವಾಗುವ ‘ಒಕ್ಕಣೆ’. ಯಾರು ಬರೆದದ್ದು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ . ಯಾರಿಗೆ ಬರೆದದ್ದು? ಈ ‘ಮ್ಯಾಮ್’ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ

Continue reading »