ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳಾ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಕೆಯ ವಿಮೋಚನೆಯಿದೆ

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ ಲಿಂಗಾಧರಿತ ಶ್ರಮವಿಭಜನೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದಲೂ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ವಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ಈ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯದ

Continue reading »